Политическа програма за Нова Република

10 февруари 2017 • Политики Споделете в Facebook 11

1.  СИЛНА БЪЛГАРИЯ

Силна държава се гради от силни граждани, семейства, предприятия и общини, от силно общество. Националният възход е плод на знание, икономическо развитие, здрави институции и законност. Това е основата, на която държавата може да осигури единство на нацията, преодоляване на нераванствата, да защити националната сигурност и да води силна и достойна външна политика.

Българското общество е постигало тези цели в миналото. Българското Възраждане дава на народа ни образование, местно самоуправление и стопански подем дори без собствена държавност. Младата българска държава стъпва на тази основа, за да даде свобода и справедливост на гражданите си, да изгради честна съдебна система, силна армия и полиция, уважавани университети и да води смела политика на Балканите и в Европа. Силно земеделие и бурно развиваща се промишленост обезпечават финансирането на националната политика.

КЪДЕ ЗАГУБИХМЕ СИЛНА БЪЛГАРИЯ И МОЖЕМ ЛИ ДА СИ Я ВЪРНЕМ?

Националните ни успехи са постигнати от хора, които са се издигнали според заслугите, труда и усилията си. В общество без привилегировани партийни и олигархични прослойки, българинът е имал свободата да се развива и успява – в училищата и университетите, в армията и администрацията, в стопанството и бизнеса – единствено със своя труд. За броени десетилетия сме създали елит, основан на заслуги, а не на произход и партийно членство.

Демократичният модел на израстване според заслугите е разрушен от партийната партизанщина, еднопартийната диктатура и номенклатурата. През прехода, мафията и партийните назначения ни доведоха до нов тежък упадък. Възрожденците ни завещаха републиканския идеал – “Свобода и всекиму своето”, фалшивата република на диктатурата и фасадната демокрация наложи партийна власт върху правосъдието, знанието, икономиката и държавността – и ги съсипа.

Днес трябва да тръгнем отново по пътя на силното общество. Да дадем свободата на българите да успяват в родината си и да бъдат оценявани според успеха си. Да наложим на партиите принципа на развитие според заслугите.

Ние ще наложим модел, който оценява труда, таланта и усилията още от ученическата скамейка и дава предимство на заслужилите от детството до старостта:

 • Ще осигурим двойно увеличение на бюджета за образование и наука в рамките на един мандат, още от първата година ще повишим рязко, с над 20% доходите на учителите – но според качеството на образованието;
 •  Ще съкратим наполовина администрацията, но ще сложим незабавно край на партийните назначения и ще увеличим средно с 30% доходите на служителите – но според реално свършената работа в полза на гражданите;
 •  Ще задържим за целия мандат ниските данъци, но преди всичко, веднага ще премахнем данък “рекет” и за половин година ще отменим данък  “бумащина” за малкия бизнес, ще изкореним партийните обръчи – така че всеки да има свобода и желание да печели и наема хора в честна среда;
 • Ще дадем отговорности и реален бюджет на общините. От третата година, 50% от данък общ доход и данък печалба ще остават там, където са изработени – за да насърчим общините, в които местната власт е работлива и не е корумпирана, за да дадем на хората съзнание, че техният данък не е кражба а вноска за общото благо;
 • Ще повишим рязко пенсиите, така че средната пенсия да се удвои и достигне 700 лева в края на мандата – но ще възстановим и отстояваме принципа “повече платени осигуровки – по-висока пенсия”;

2. ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

ПЪТНА КАРТА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА РЕФОРМА

Образователната система, подобно на здравната, засяга всеки български гражданин. Когато една такава система не работи адекватно и не постига добри резултати – негативите отново засягат всеки един български гражданин. На фона на ежегодните статистики, отреждащи ни последните места по грамотност е очевидно, че системата на образованието в България не произвежда качествен образователен продукт, очевидно е, че нещо в нея не работи добре. Истинска промяна е възможна, само ако се започне с пълно преосмисляне и промяна на философията на предоставяне на образователната услуга. Старите схващания за  това какво са „училище“ и „учене“  трябва да отстъпят пред съвременните тенденции, технологични възможности и нагласи на днешните деца.

Според нас:

–       „Ученето“ не трябва да е еквивалент  на  „определено време престой в училище“. Ученето е процес, в който се съчетават строго индивидуални характеристики, личен интерес, естествено любопитство и възприемане на нови знания и умения. При ученето – може да се отчете крайният резултат, но не и да се поставят ограничения на самия процес;

–        Училището трябва да възпитава умения за търсене и използване на информация, а не способност за запомняне и възпроизвеждане на информация. Съвременното образование се фокусира върху процесите и взаимоотношенията между участниците, за да могат да добият умения за учене, които ще са предпоставка за учене през целия живот. Съвременното образование не се фокусира върху трупане на предварително определени правилни знания, което е предпоставка за ниска адаптивност към променящия се свят. Механичното заучаване на количество сухи данни е порочно и излишно в съвременния свят на бърз достъп до всякаква информация;

–       Училището трябва да предоставя ресурси и подкрепа за учене, като зачита индивидуалните интереси на всеки ученик и дава свобода на естественото  любопитство да има водещата роля при избора на област,  която да се изследва;

–       Учителят трябва да отстъпи от ролята си на лектор и преподавател и да се превърне в ментор и навигатор за учениците в процеса на непринудително учене;

–       Училището в България трябва да възпитава увереност у всеки човек в неговата стойност за обществото.

–       Училището в България трябва да възпитава познаване и зачитане на човешките и гражданските права.

Приемайки тази различна философия ние предлагаме следните стъпки към подобряване на образователните резултати:

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

1.     Децентрализация на системата на образованието чрез реална автономия за училищните общности, чрез  стимулиране на иновации и инициативи „отдолу-нагоре“ и чрез създаване на привлекателни за млади специалисти условия на труд  (повишаване на заплащането, подобряване на материалната и технологичната база в училищата, освобождаване на място за креативността и личното участие на учителите в организацията и съдържанието на учебния процес)

2.     Предоставяне автономия на училището/учителя при определяне на организационни форми, учебното съдържание и учебните програми; Създаване на възможност за участие на бизнеса при изготвянето на учебната програма;

3.     Мандатност на директорската длъжност в училищата;

4.     Повишаване  на средствата за образование минимум до 5,6% от БВП (срещу 3,3% в момента), както и до 1,5% за наука и научни изследвания;

5.     Незабавно вдигане на учителските възнаграждения с 20%;

6.     Ревизия на функциите на РУО, НОИ, ЦПЛР, СОЗ, съкращаване на администрацията в образованието с минимум 30% . Освобождаване на образователния процес от излишната бюрократичност и административност;

7.     Отваряне на образователните стандарти – стандартите за предучилищно обучение, за учебния план и за общообразователната подготовка трябва да отразяват добри практики, да се изработват от образователната общност на принципа на отворения код и да имат препоръчителен характер;

8.     Валидирането и сертифицирането на знания трябва да бъдат приложими за всеки етап в образователната система на страната ни; (Наличието на диплома не означава и наличие на знания, но наличието на знания трябва да може да се сертифицира, независимо от начина на придобиването им.)

9.     МОН определя Държавни образователни изисквания спрямо минималните резултати от образователния процес за всеки етап от образованието. Покриването на ДОИ е формална основа за придобиване на образователна степен; ДОИ описват компетентности като краен резултат, а не задължителни изисквания за съдържанието и организацията на образователния процес.

10. Разписване на задължителен образователен минимум, обхващащ  до  50% от учебното време – даващ възможност на желаещите да се възползват от него училища да предложат по свой избор задължителноизбираеми области на изучаване в останалите 50%;

11. Ревизия на учебното съдържание – повече часове за упражнения, по-малко суха теория!

12. Престъпленията на комунизма трябва да намерят своето място в учебниците по история;

13. Осигуряване на равен достъп до качествено образование на всяко дете чрез подкрепа за интересите и силните страни на всеки ученик, предоставяне на широк образователен ресурс и индивидуална подкрепа за развитието и надграждането им;

14. Преразглеждане на идеята за „приобщаващо образование“ и ангажимент за създаване на подходящи условия за обучението на деца със СОП и/или увреждания, където те да бъдат обучавани от подготвени специалисти, в съответствие с индивидуалните си потребности;

15. Справяне с агресията в училище чрез включването на учениците в училищното самоуправление и вземането на решенията за собственото им учене; Гражданското образование, възпитаването в критично мислене, отстояване на собствена позиция  и поемане на отговорност – също са средства за справяне с агресията в училищата.

16. Справяне с ранното отпадане от училище чрез  създаване на привлекателно училище – привлекателно е училището, което зачита човешкото достойнство на ученика и му дава власт да участва в решенията за това какво да учи.

17. Създаване на възможност и предоставяне на подкрепа за училищата при желание от тяхна страна да заменят стандартното класно ръководство с менторство, при което всеки учител подпомага не повече от 10-12 деца;

18. Поощряване на включването на родителите в  образователния процес и училищния живот;

19. Разработване на ефективен образователен софтуер в подкрепа на предоставяната автономия на училищата и учителите, който да позволи обучението да се случва в реалностите и с технологичните средства на 21 век;

20. Поощряване и подпомагане процеса на споделянето на добри практики между различните образователни средища в България и ЕС и участието им в общи образователни проекти и инициативи;

21. Поощряване и подпомагане на включването в образователния процес на различни специалисти, експерти, успешни личности, без изискване към тях за формална педагогическа правоспособност;

22. Развиване на дългосрочни взаимоотношения между образованието и бизнеса – на национално и на регионално ниво;

 

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 

·      Висшите училища и научните институции в България трябва да генерират нови знания и научни продукти както от фундаментален, така и от приложен характер, които да са конкурентни с  водещите световни образователни и научни центрове, както и да задоволяват изследователските нужди на българската индустрия, администрация и обществени организации;

·      Висшите училища трябва да обучават конкурентоспособни кадри, притежаващи знанията и уменията необходими за ефективна реализация в различните сфери на обществената дейност, във високо-технологичните индустриални сектори, в производства с висока добавена стойност и в научните и образователни институции;

·      Обществената роля на науката и висшето образование трябва да се издигне като се даде възможност на учените и преподавателите да извършват качествена работа на световно ниво и да получават достойно възнаграждение за труда си.

·      Да се въведе модела на професионално ръководство на висшите училища, чрез управителни органи, включващи външни за системата заинтересовани страни (представители на правителството, работодателите, гражданското общество и съсловните организации).

·      Държавните висши училища и научни организации да подлежат на публична отчетност пред обществото за осъществяваните от тях дейности и финансиране;

·      Да се ревизира Законът за развитието на академичния състав, за да се спре безконтролното възпроизвеждане на некачествени преподавателски кадри в системата; Академичните длъжности да бъдат само асистент и професор;

·      Да се промени моделът на финансиране на висшите училища, така че не количеството да бъде водещо, а качеството;

·      Държавният орган, отговарящ за проектното финансиране на научни изследвания, работи открито, за да гарантира безпристрастното разпределение на средствата. Правилата за кандидатстване и критериите за оценка и правилата за формиране и работа на оценяващите комисии трябва да са ясно разписани, всяко решение трябва да е обосновано, научната рецензия трябва да е обективна и открита.

·      Финансирането на научните изследвания е държавна политика. Държавата финансира научни изследвания от интерес на индустрията, ако от тях има значима обществена полза. Критериите за оценка на ползата трябва да са ясно разписани.

·      Поощрява се окрупняването на университетите с цел осигуряване високо ниво на преподаване. Поощрява се окрупняването на факултетите с цел разширяване на обхвата на специалностите и предлагане на по-широк избор на дисциплини според индивидуалните интереси на всеки студент. Поощрява се тясното профилиране на катедрите с цел гъвкавост и адаптивност, както и персонализиране на отговорността.

·      Да се създаде подходящ климат за развитие на качествени резултати в системата на висшето образование и науката, по начин, по който самите обучаващи институции да имат интерес

·      Да се извършва контрол на качеството на научната продукция по модела на проектното финансиране, а принципалът да обезпечава базовите финансови нужди на държавните образователни центрове.

 

3. АДМИНИСТРАЦИЯ

Малка и независима администрация, с лице към гражданите, семействата и бизнеса. Държавната администрация и регулаторите са назначени изцяло по партиен признак и обслужват нечисти икономически интереси, партиен бизнес и картели срещу потребителите. Пагубно е политическото превземане на администрацията в образованието и социалната политика, които са превърнати в машина за избори.

Партийните и роднински назначения почти удвоиха администрацията между 2001 г. и 2017 г. В това време обслужването на гражданите и бизнеса остава некачествено.

КАК ДА ОСВОБОДИМ АДМИНИСТРАЦИЯТА?

КАК ДА Я ОБЪРНЕМ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ, СЕМЕЙСТВАТА И БИЗНЕСА?

Ние сме за силна държава, която работи за гражданите, семействата и бизнеса. Това ще стане с непартийна професионална администрация, изградена на принципа на израстване според заслугите, качествата и резултатите, а не според партийно членство и лоялност.

Ние ще извършим радикална трансформация на администрацията в рамките на един управленски мандат. Ще спрем злоупотребата с обществени поръчки и европейско финансиране, ще ограничим порочната зависимост на държавните служители от олигархични и партийни обръчи.

 • Ще съкратим администрацията наполовина и ще сложим незабавно край на партийните назначения;
 • Ще увеличим средно с 30% доходите на служителите в администрацията – според реално свършената работа в полза на гражданите;
 • Ще прехвърлим до 25% от административните структури към общините, с реални отговорности и бюджет;
 • Ще премахнем всички синекурни постове на регионално и национално равнище и ще инвестираме в хората и технологиите, които обслужват пряко гражданите;
 • Ще осигурим възможности за повишаване на квалификацията и преквалификация преди вземане на решенията за закриване и сливане на структури и освобождаване на служители, за да останат активни на пазара на труда;
 • Унифицирано електронно управление за комуникация и координация между всички институции на държавно и местно равнище;
 • Ще предложим на третата година от мандата на Народното събрание цялостна териториално-административна реформа, която ще обедини малки общини и райони в София, ще окрупни областите и ще въведе избор на областни управители. Тази реформа ще улесни въвеждането на силен мажоритарен елемент за следващите парламентарни избори.

4. ОКОЛНА СРЕДА

Българската природа е не само богатство, но и символ на българския независим дух, опазена от дедите ни – и наша отговорност е да я оставим на децата си възможно най-чиста.

Но днес тя е жертва на мутренско презастрояване и чиновнически произвол. Съсипват  безценни кътчета на родината ни, изсичат се безценни гори, а собствениците на терени и местните жители не могат да оползотворят икономическите възможности от природните дадености на региона си. Корупцията и безхаберието спират качественото и смислено изготвяне на плановете за управление, за да може защитените територии да са достъпни само за олигархията, но не и за собствениците си.

КАК ДА СЪХРАНИМ ПРИРОДАТА ЗА ИДНИТЕ ПОКОЛЕНИЯ И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ?

Наша основополагаща цел е съхраняването на природата на България. Ресурсите и красотата ѝ да бъдат достъпни за всички български граждани, които да живеят в чиста и здравословна околна среда. Затова се ангажираме:

 • Да променим законодателството така, че то да гарантира чиста и здравословна среда – за нас и нашите деца;
 • Да опазим последните диви плажове по Черноморието – Карадере, Иракли, Корал, Камен бряг, както и вековните гори на българските планини, с помощта на мрежата НАТУРА 2000 и въвеждане на превантивна устройствена защита в незастроените местности;
 • Да издадем заповедите за всички защитени зони и да довършим мрежата НАТУРА 2000 – съгласно препоръките на ЕК, – още до края на 2018 г.;
 • Да  въведем до две години от началото на мандата, всички съвременни цифрови инструменти, които да гарантират удобен публичен достъп до информацията за защитените територии и природните ресурси на България. Ще интегрираме картите на защитените територии и зони в кадастъра, ще приемем специализираните карти на дюните и ще върнем собствеността на държавата върху тях, ще осигурим пълен и безплатен достъп до кадастъра на МРРБ и специализираната карта на плажовете;
 • Да въведем нова защита на горите, и специално вековните – и техните екосистемни функции, като обявим най-малко 10% от държавните гори за гори във фаза на старост, в които сечта е забранена;
 • Да въведем в закона по-високи наказания за посегателство срещу защитени видове. Ще водим решителна борба срещу бракониерството и незаконната сеч.

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В ПОЛЗА НА ХОРАТА

 • Ще разбием монопола в българския туризъм, като осигурим равнопоставеност за местния бизнес и свободна конкуренция за предоставянето на услуги в туристическите зони;
 • Ще съдействаме за развитието на алтернативния туризъм – пешеходен и СПА, планинско колоездене, преходи със ски и снегоходки, рафтинг – като средство за просперитет на малкия, среден и семеен местен бизнес във всички райони на страната;
 • Държавата ще върне по законен път собствеността си върху всички имоти на територии, които са изключителна държавна собственост, в националните паркове и по българското Черноморие, включително плажовете;
 • Ще започнем разследвания на всички случаи със съмнения за незаконна приватизация на терени по крайбрежието и планините;
 • Ще започнем съответните законови процедури за обявяване на скандалните заменки на гори и земи след 2007 за нерегламентирана държавна помощ и за възстановяване на собствеността на държавата;
 • Ще въведем пълна прозрачност в горския сектор, безплатен достъп до горскостопанските планове и програми и отчетите за проведените дейности в държавните и общински гори;

ЧИСТ ВЪЗДУХ И ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА В ГРАДОВЕТЕ

Финансовата децентрализация на общините ще бъде тясно свързана с техните планове за устойчиво развитие и облагородяване. Основна цел е намаляването на замърсяването на градовете до нива, щадящи здравето на гражданите.

 • Ще разработим и въведем мерки за екологично чисти средства за отопление, които да позволят и лесен достъп до тях.
 • Ще наложим строг и реален контрол върху спазването на  изискванията за опазване на околната среда и шумовите нива през първите 6 месеца от мандата. Ще въведем силен контрол върху спазването на нормите;
 • Ще стимулираме ползването на екологичен градски транспорт, чрез оптимизиране на транспортните мрежи, заложени в плановете на общините.
 • Ще променим нормативната уредба, така че да се гарантира запазването на зелените площи в междублоковите пространства в градовете.
 • Ще премахнем всички незаконни сметища до края на мандата.

5. ВЪНШНА И ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИТИКА, ОТБРАНА И ПОЛИТИКА КЪМ БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

Външната, както и европейската политика на България, не може да остане същата. Времето на безропотното съгласяване с Брюксел и с чужди правителства приключи. България не може повече да бъде посредник или балансьор между „началниците“.

Днес, повече от всякога, съдбата на Европа се решава тук – на Балканите и в Средиземноморския басейн. Ние трябва да преместим тук центъра на вземане на решения на съюзниците ни.

„Нова Република“ има три приоритета: силна роля в единна Европа, надеждна отбрана и лидерска роля на Балканите.

СИЛНА РОЛЯ В ЕДИННА ЕВРОПА

Членството на България в ЕС е най-мощното средство за постигане на националния идеал – обединение на всички българи, без граници между тях, в условия на свобода и благоденствие. Българският интерес е ЕС да е силен и единен. Ние ще използваме Председателството на ЕС през 2018 г., за да дадем енергия на такава политика:

 • Общо и трайно противодействие на кризата с мигрантите и защита на външните граници с общи сили и средства;
 • Ще наложим Енергийния съюз като основен европейски приоритет, който да гарантира евтина енергия за икономиката и независимост на страната ни;
 • Ще настояваме за общи действия на ЕС за пресичане на контрабандата, трафика на хора и корупцията;
 • Ще потърсим съюз с Румъния за влизане на двете страни в Еврозоната и „Шенген“ – пълноценна интеграция на Черноморския и Дунавския регион в ЕС;
 • Недопускане на изнудване и натиск от Турция – за тази цел България ще използва всички лостове на Общата външна политика и политика за сигурност на ЕС.

България не може да си позволи да бъде заложник на геополитическите спорове между Русия и САЩ и ще използва всички механизми на ЕС за гарантиране на своя национален интерес.

СИЛНА ОТБРАНА В РАМКИТЕ НА НАТО

НАТО е основен гарант за националната сигурност на България. Но днес южният фланг на Алианса е в криза и Турция вече не е доскорошният сигурен съсед. България трябва да има боеспособна и силно мотивирана армия, готова да защитава и охранява суверенитета и границите ни. Затова ще водим решителна политика за:

 • Модернизация и превъоръжаване на Българската армия като гарант за националните граници и сигурност, но и като двигател на иновации и икономическа активност. Инвестициите в отбрана са инвестиции в нови работни места;
 • Постоянно увеличаване на разходите за въоръжение и отбрана, като най-късно през последната година от мандата те ще достигнат 2% от БВП според стандарта на НАТО;
 • Повишение най-малко с 10% всяка година на заплатите на войниците и офицерите – кадрова и социална политика, която да направи военната професия желана, а служащите – мотивирани и професионално подготвени хора;
 • Ще приемем стратегия за националната сигурност за 20 години напред, която да включва въоръжените сили, службите за сигурност и правоохранителните органи.

ЛИДЕРСКА РОЛЯ НА БАЛКАНИТЕ

България ще върне лидерската си роля на Балканите и ще осигури подкрепа за европейското бъдеще на всички страни от Западните Балкани. Тази политика ще стъпи на българския национален интерес в региона:

 • Безкомпромисна защита на правата на българските малцинства в страните-кандидатки по време на преговорния процес и преустановяване на антибългарската кампания, водена от различни кръгове в западните ни съседки;
 • Свързване на инфраструктурите на България и Македония, чрез отстояване пред ЕС на необходимостта от финансова подкрепа, включително за изграждането на жп линията София–Скопие–Охрид–Дуръс;
 • Обща политика срещу организираната престъпност, трафика и контрабандата в региона;
 • Няма да допуснем европейско членство “втора и трета ръка”;

Двустранните отношения с Турция и Русия трябва ще се развиват единствено на основата на равнопоставеност и взаимна изгода.

БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

Гражданската платформа за „Нова Република“ ще работи за силна връзка между българите в Родината и българите зад граница. Ще сложим край на принудителното отчуждаване между сънародниците ни от различни краища на света. За целта предлагаме конкретни решения:

 • Ще въведем гласуване по интернет;
 • Ще въведем 10-годишна валидност на паспортите, за да не се налага на българите толкова често да харчат време и пари за подновяване на документите;
 • Ще модернизираме технологично консулствата, за да извършват в кратки срокове всички административни услуги;
 • Облекчаване на процедурите по придобиване на българско гражданство от лица с български етнически произход от историческите български диаспори;
 • Създаване на „Зелена карта на българина“, която ще даде специален статут на чужди граждани от български етнос, които по различни причини не могат да получат българско гражданство;
 • Реформиране на Агенцията за българите в чужбина и бюджетно осигуряване на нейната дейност;
 • Нов правилник към Закона за българите в чужбина, който да го направи ефективен и да създаде работещи органи на българите зад граница;
 • Дипломатическите и консулски представителства ще бъдат на тези места, където българите имат нужда от тях;
 • Подкрепа за български училища, църковни общини и културни институти в чужбина и избягване на изкуствената конкуренция между тях.
 • Ще предложим мерки, улесняващи и подпомагащи бързата и успешна реинтеграция на завършилите в чужбина български студенти.

6. ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ, ЗАКОННОСТ И АНТИКОРУПЦИОННА ПРОКУРАТУРА

Без законност България не може да постигне нито свобода, нито богатство, нито сигурност. Фасадната република на прехода запази привилегиите на партийната номенклатура, насърчи партийните бизнес обръчи и създаде политическата мафия. Резултатът е бедност, неравенство и несигурност.

ГЕРБ, БСП, ДПС, т.нар. „патриоти“ и други зависими от олигархията формации заедно провалиха първите стъпки на ограничена реформа на съдебната система през 2015 г. Същите партии провалиха и плахия опит за антикорупционно законодателство и многократно сложиха чадър над грабежа на национални и европейски средства през обществени поръчки. Заедно наложиха Закон за обществените поръчки, който отваря нови врати за корупция.

КАК ДА ПОБЕДИМ КОРУПЦИЯТА?

Днес основната ни задача е налагането на върховенството на закона, истинско правосъдие и борба с корупцията. Ние предлагаме още по-смели мерки:

 • Първата ни задача е да създадем независима антикорупционна дирекция в прокуратурата и действащо антикорупционно законодателство, на основата на отхвърлените от корупционното мнозинство законопроекти. Те ще бъдат приети в първите три месеца от мандата на следващия парламент;
 • Още в първата година от мандата ще проведем операция “Чисти ръце” в съдебната система, МВР и службите. Това ще стане чрез подробни проверки на имуществото, финансите и зависимостите на всички ръководители на отдели и сектори;
 • Ще въведем процедура за проверка на всички нови кандидати за позиции в съда, прокуратурата и полицията, включително и периодични проверки на рисковете за зависимости и корупция. Процедурата ще включва изрични становища от Прокуратурата на Република България, МВР, КПУКИ и НАП с оценка на риска;
 • Незабавно ще отменим Закона за НСО и ще възложим на НСО дейности по предотвратяване на тероризма, под надзора на ресорен заместник на Главния прокурор;
 • Учредяване на нова антикорупционна прокуратура по румънски модел и радикална промяна на балансите в съдебната власт. За това е необходимо постигането на съгласие за промяна на Конституцията, за което ще търсим единство на политическите сили за свикване на Велико Народно събрание;
 • Главният прокурор трябва да бъде определян от Президента по предложение на 2/3 от народните представители и да се отчита пред Народното събрание. Борбата с корупцията и предотвратяването на тероризма ще бъдат възложени на отделни и независими заместници на главния прокурор, които ще оглавяват дирекции в прокуратурата и ще работят в тясна връзка с държавните контролни органи и службите за сигурност.
 • Съдебен контрол над всички актове на Прокуратурата и откази да се образува наказателно преследване

7. УСПЕШНА И СИЛНА НАЦИЯ

Но политиката не е достатъчна.

Нужно е да разберем България като част от европейската християнска цивилизация, да осъзнаем, че животът около нас се гради от личности и семейства, не от партии и институции. Доброто общество се опира на добри хора, добри родители, добри родолюбци.

Ние поставяме Човека с неговите неотменими, дадени от Бога права в центъра на нашата програма. Поставяме семейството в центъра на всяка политика.

Силният закон и силните институции са достатъчни, за да ограничат престъпността и да победят мафията. Но за да насърчим развитието на личността и семейството, това не е достатъчно. Ние ще водим и смела политика за ограничаване на разпространението на порока, на явленията, които рушат семейството, личния и общностния морал.

 • Незабавно ще спрем рекламата на хазарта и съпричастността на държавата в неговото налагане;
 • Ще разграничим жертвата от престъпника в борбата с наркоманията и проституцията;
 • Ще водим политика на здравна и гражданска просвета във всички фази на образованието.

Посегателството срещу свободата на личността, насаждането на омраза и политическото насилие са най-мощните рушители на здравата нация.

Ние отхвърляме всяка форма на политическо насилие днес и безрезервно осъждаме всяка негова  форма в миналото. Ще създадем институт за национална памет към всички жертви на репресии, ще помогнем на всеки българин да познава злото, през което народът ни е минал, за да можем да го осъдим единно, като общност.

И да не допускаме то да се повтори.

ПОЛИТИЧЕСКА ПРОГРАМА ЗА НОВА РЕПУБЛИКА