Програма за Нова Надежда

22 февруари 2017 • Политики Споделете в Facebook 5

Християнски ценности

Ние, Нова Република, споделяме християнското разбиране за човека като свободно и отговорно същество. Това е етическата основа на нашата политика. Вярваме в човешкото достойнство, което за нас е неприкосновено, и в произтичащите от него човешки права и свободи, чиято защита е основно задължение на съвременната правова демократична държава.

Споделяме християнските ценности на свободата, справедливостта и солидарността към слабия и страдащия. Убедени сме, че те са основополагащи за европейската цивилизация и българската национална идентичност. Приемаме за свой дълг тяхното утвърждаване и опазване, но в същото време прегръщаме и съвременния вариант на тезата на Тома Аквински за “работливия християнин” – че само вярата, съчетана с усилия за себеразвитие, може да ни поведе към духовна свобода и материално благоденствие.

Ние, Нова Република, вярваме и в дълбоко изстраданото християндемократическо убеждение, че бесният материализъм трябва да отстъпи на принципите на християнската етика. И споделяме мислите на Св. Августин, че Бог не е нещо телесно, но всички неща са от Бога. Не от водата на Талес, не от въздуха на Анаксимен, не от огъня на стоиците, не от атомите на Епикур – всички неща са от нашия християнски Бог.

Затова ние предлагаме една-единствена, но ключова мярка за национално православно-християнско въздигане, която следва простите възрожденски идеали на хора като Неофит Бозвели: въвеждане на учебен предмет на име “Християнска етика”, от четвърти клас на държавното обучение.

Култура

Съществуват сериозни проблеми с опазване на недвижимото културно наследство, страдат творческите индустрии, музеите, театрите и читалищата, затова ние от НР предлагаме следните конкретни мерки:

 • Нова Република залага двойно увеличение на бюджета за култура;
 • Още през първата година на управлението той ще бъде повишен на 1% от БВП. В момента България е страната с най-нисък бюджет за култура в сравнение не само с държавите от ЕС, а и спрямо съседите ни на Балканите. През последната година този процент беше малко над 0,5 % от БВП при среден за европейските страни – 2,5%;
 • Нова Република се ангажира с намаляване на „данъка върху четенето“ – ДДС за книгите да бъде намален от 20% на 9 %. Произведенията на български автори да бъдат издавани при ставка 0%;
 • Модернизиране на работата по опазване на недвижимото културно наследство;
 • Активизиране на потенциала на българските културни институти в чужбина за представяне на българската култура в съответната държава – плюс създаване на Институт за емигрантска литература и култура;
 • Това налага сътрудничество с общностите на българите, живеещи в чужбина; създаване и реализиране на съвременни програми за подпомагане на мобилността на творци и културни продукти. Плюс Институт за българска емигрантска литература и култура, който да събира у нас културното ни наследство от българите в чужбина за периода 1944-2016 г.
 • Развитие на читалищата като средищни центрове;
 • Освен субсидия, допълнително финансиране за общностни и гражданско ориентирани дейности в читалищата плюс дигитализация на книжния фонд;
 • Приемане на Закон за историческите български столици;
 • Общ фонд, общ туристически продукт, общи стратегии за развитие.

Родолюбие

Родолюбието е добродетел, която сплотява отделните хора в нация с общо самосъзнание, традиции и ценностна система. То представлява любов към родината и националната общност, уважение към нейното минало и грижа за нейното бъдеще. Добрият патриот обича и възвисява своето, без да мрази и отрича чуждото. Истинският патриотизъм е чужд на всякакви -филии и –фобии.  Отношението към другите държави и нации не бива да се подчинява на емоции и исторически наслагвания, а да се ръководи единствено от прагматичния български интерес.

Българският патриотизъм трябва да вдъхновява градивните задружни усилия на на нацията, а не да е изтъкан от комплекси и подменена история.

България трябва да се разглежда като важна част от европейската християнска цивилизация, устояла на натиска на варварите и родила днешния свободен свят – досущ както ни завещаха нашите възрожденски икони. Ние, българите, сме на своето естествено място в Европа, не сме закъснели гости, нито бедни роднини. Родолюбието трябва да ни мотивира да постигаме повече и да си поставяме високи цели, а не да лежим на стари лаври и да обвиняваме други за неуспехите си. Затова Нова Република предлага:

 • Изучаване на българските приноси в световната история, наука, хуманизъм;
 • Познавателни екскурзии на учениците до исторически места в страната и чужбина;
 • Въвеждане на Ден на ветераните, в който да почитаме мъжете, воювали за България в изминалите войни и в съвременните мисии с българско участие; както и Ден на знамето, в който да носим трикоьлорни ленти, а българското знаме да се вее от всеки дом;
 • Организиран ученически обмен с деца от училищата на българските общности зад граница. Това ще оздрави връзките с нашите сънародници в чужбина и ще накара всички в Родината да осъзнаят важността да мислим за българската нация в нейното триединство – българите в страната, традиционните общности зад граница и новата емигрантска диаспора;
 • Възпитаване на уважение към семейството, училището, църквата, армията – институциите, които възпитават ценности и добродетели и формират националното самосъзнание.

Семейство и демографска криза

Семейството е естествената вековна форма на отглеждане и възпитаване на деца в любов и ценностна система. Една здрава и просперираща нация може да съществува само тогава, когато има здрави и грижовни семейства. Държавата и институциите не могат и не трябва да заменят семейството в отглеждането и възпитанието на децата и подкрепата за възрастните. Но тя трябва да подпомага семейната общност. Демографската криза може да бъде преодоляна само ако се създадат условия, които насърчават отглеждането на 3 и повече деца и възможности за тяхното пълноценно възпитание и развитие. Затова ние от Нова Република предлагаме:

 • Подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми и поемане на лечение и инвитро процедури от НЗОК – или създаване на специален фонд за тези дейности;
 • Улесняване и ускоряване на процедурите по осиновяване, като целта е пълна деинституционализация на децата без родители. Всяко дете има право на семейство;
 • Детските надбавки са изкривен модел на държавно подпомагане, който насърчава раждаемостта при определени социални групи, без да осигурява образование и качествен живот на децата. Нова Република ще въведе данъчни облекчения вместо детски надбавки – и по този начин ще подпомага семействата, които искат да се развиват;
 • Ще въведем възможност за половин работен ден след първата година на майчинството. Така ще подпомогнем майките, които не искат да загубят квалификацията и професионалните си навици, да останат до децата си максимално дълго;
 • Пълна отмяна на ДДС върху бебешки храни и стоки;
 • Децата в училищна възраст, които посещават редовно училище и имат успех над добър, ще получават ваучери за извънкласни занимания по наука, езиково обучение, изкуства или спорт, за да могат да развият таланта си независимо от възможността на родителите. Пълните отличници ще получават помощ за два вида занимания, а победителите от национални и финалистите от международни олимпияди – целогодишна помощ за задълбочени извънкласни занимания по съответната дисциплина.

Защита за животните

Възпитанието в отговорно и човешко отношение към животните още в детска възраст допринася за развитието на  емпатия, подпомага социализацията и намалява риска от отклонения от нормата. В Договора от Амстердам, основополагащ за Европейската общност, животните са определени като чувстващи същества, способни на радост и страдание, и защитата им следва да бъде взета предвид при прилагането на всяка политика. В този смисъл Нова Република предлага:

 • Създаване на „зоополиция“ – нов орган, който да контролира хуманното отношение към животните, на национално, надминистерско ниво, с участието на граждански организации, които да ползват и ръководят целия ресурс на Българската агенция за безопасност на храните към МЗХ, МОСВ и МВР;
 • Прилагане на предписаните от СЗО и БАН мерки за овладяване популацията на бездомните кучета в националната нормативна уредба и във всички програми на общинско ниво. Тази методика гарантира изчезването на нежеланото явление „бездомно куче‘, което създава проблеми и за хората, и за животните;
 • Затваряне на всички общински приюти, които не отговарят на изискванията за хуманно отношение към животните;
 • Създаване на спасителни центрове за диви и селскостопански животни, които са били подложени на насилие;
 • Забрана и строг контрол на нерегламентирана търговия с животни. Възможност за проследяване и контрол на всяко домашно и селскостопанско животно. Задължителна кастрация на домашни кучета, отглеждани на открито.

Хуманна социална и здравна политика

Основна цел на Нова Република е приобщаването на всички членове на българското общество към неговото развитие и благоденствие. Интеграцията на всеки индивид към обществото и изграждането на съзидателни връзки с останалите членове на това общество има за цел участие на всеки на пазара на труда и принос от всеки към солидарните системи.

Разграничаването на действително нуждаещите се хора от култивираните от партиите общности от избиратели е възможно само след децентрализация и създаване на пряка връзка между социалните служби и хората в нужда.

Нашите мерки за нова социална политика са:

 • Децентрализация на социалните дейности и предоставяне на права и бюджет на общините – близо до нуждаещите се;
 • Съкращаване на бюрокрацията и закриване на излишните партийни администрации в социалната сфера, за сметка на хората, които работят на терен;
 • Строг контрол върху категоризирането на хора с увреждания и пълноценно подпомагане на включването им на пазара а труда;
 • Насърчаване на социалното предприемачество, в т.ч. чрез радикални данъчни облекчения, но само при доказани резултати;
 • Премахване на социалните помощи за лица, които системно отказват да полагат труд и/или да образоват децата си;
 • Съсредоточаване на помощите за отглеждане на деца върху действително нуждаещите се семейства, под формата на ваучери за храна, образователни потребности, облекло, лекарства;
 • Насърчаване на нуждаещите се семейства, които постигат успехи в образоването на децата си с допълнителни помощи и стимули;
 • Акцент върху ориентирането на безработните на пазара на труда;
 • Насърчаване на частната инициатива в трудовото посредничество;
 • Прости и лишени от бюрокрация модели за обучение на работното място на млади и нискоквалифицирани работници.

В комбинация с новата трудова политика, заложена в програма за Нова икономика, тези мерки ще доведат до включване на седемстотин хиляди нови работници във формалната (светла) икономика и пазара на труда.

Но преди всичко – до общество, в което всеки има шанс за развитие и израстване въз основа на труда, учението и заслугите си.

Здрава нация

Ние от Нова Република целим не само по-голяма удовлетвореност от здравната система, но и най-вече по-добри качествени показатели за здравето на нацията. Вярваме в основните европейски принципи в здравеопазването, а именно солидарност, свобода на избор, конкурентно начало, законност и социална закрила.

Нашият път за постигане на целите е следният:

 • Действия с близък хоризонт, в рамките на мандата:
  Въвеждане на електронното здравеопазване с трите му основни компонента – медицинско досие, електронно направление и електронна рецепта. Модернизация на спешната помощ чрез обновяване на материалната база и повишаване на възнагражденията. Включване в дейността на екипи от парамедици. Регламентиране на случаите на използване на спешна помощ и въвеждане на контролни механизми, предотвратяващи злоупотребите.
 • Действия със среден хоризонт:
  Реформа във финансирането на болничната система: прекратяване на използването на клинични пътеки като метод за плащане на болниците, и въвеждане на диагностично-свързаните групи. Подготовка за демонополизация на здравната каса и създаване на фонд, който гарантира изравняване на риска, с цел недопускане на селектиране на пациенти според здравното им състояние.
 • Действия с далечен хоризонт:
  Демонополизация на здравната каса. Пазар на осигурителните услуги (гражданите избират между конкуриращи се фондове). Пазар на доставчиците на здравни услуги (здравноосигурителните фондове избират с кого да сключват договор).  Контрол и регулация от страна на държавата.

Християнският възглед за обществото не дели хората по раса, пол, произход. Не допуска родените в нищета да бъдат обречени на бедност, нито изпадналите в беда да бъдат изоставени. Силната нация е изградена от свободни хора, обединени в общество, в което всяко дете има шанс за развитие, а всеки изпаднал в нужда – втори шанс за включване в общността.

Ние от Нова република вярваме, че всеки човек има своите отговорности, а общността е солидарна към болните и страдащите.

Вярваме, че над девет милиона българи в Родината и отвъд нейните граници могат да обединят усилията, волята и таланта си за изграждане на единна, сигурна и сплотена нация, с Нова надежда за по-добро бъдеще.

 

ПРОГРАМА ЗА НОВА НАДЕЖДА