ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ИНФРАСТРУКТУРА“

05 март 2017 • Политики Споделете в Facebook 5

1. Състояние на транспортната система и инфраструктура

Въпреки, че през последните години транспортът и транспортната инфраструктура бяха изведени на преден план, състоянието на сектора не може да бъде описано еднозначно. В рамките на 10-те години членство на България в Европейския съюз транспортната мрежа трябваше да бъде преобразена, като за целта бяха усвоени милиарди левове от Европейските фондове за изграждане на шосейни магистрали и пътища, железопътни линии, летища, пристанища и водни пътища. Всъщност, за тези 10 години голямата цел на предшестващите правителства бе да се усвоят средствата от оперативните програми. Така в момента остават нереализирани най-важните условия за устойчивото функциониране на транспортната система, а именно:

 • Увеличават се задръстванията, транспортната мрежа остава неефективн;
 • Намалява мобилността на населението, увеличава се енергоемността на транспорта;
 • Не е гарантирано безопасното придвижване на хора и стоки от врата до врата;
 • Не е постигнат интегритет между националната и европейската транспортна мрежи.

2. Цели и политики

Подобряването на достъпността и условията за мобилност на населението, както и създаването на устойчив транспортен пазар, са основните цели на политиката на Нова Република в областта на транспорта.

Политики за постигане на целта:

 • Разработване и развитие на интермодалните решения при превозите на пътници и товари;
 • Изграждане на адекватна транспортна инфраструктура, достъпна за всеки жител на страната;
 • Прилагане на адекватни мерки за поддръжка на транспортната инфраструктура;
 • Провеждане на законодателна реформа, която да гарантира достъпа до обществен транспорт за всеки жител на страната;
 • Гарантиране на пазарните принципи и конкуренцията чрез засилване на независимостта на регулаторните органи в транспорта;
 • Насърчаване на ниско енергийните видове транспорт чрез стимулиране на използването на обществен транспорт, начините за споделено пътуване и закупуването на ниско енергийни превозни средства;
 • Въвеждане на система за управление на безопасността на цялата транспортна система на страната;
 • Внедряване на нови технологии и модерни системи за управление на транспорта;
 • Интегриране на националната с европейската транспортна системи.

3. Приоритетни насоки и мерки за подобряване на транспортната система

3.1. Законодателство

За постигането на гореизброените политики ще предложим нови Закон за обществените превози на пътници, Закон за движение по пътищата и Закон за железопътния транспорт, които да отразяват съвременните необходимости и добри практики. Това ще гарантира равни условия и права за пътуване с всички видове транспорт на територията на Република България, напълно либерализиран железопътен сектор, силно БДЖ и стабилно НКЖИ.

Ще върнем Агенция „Пътна инфраструктура“ там където й е мястото – в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Така ще се гарантира интегрирания подход при решаване проблемите в сектора, без да се приоритизира един вид транспорт над друг.

За да се справим с все по-тежкото замърсяване на въздуха в населените места ще променим Закона за местни данъци и такси, така че най-висок да бъде данъка за превозните средства, които са най-стари по възраст, замърсяват най-много с фини прахови частици, азотни окиси и въглероден диоксид, и имат висока мощност. Ще създадем държавен механизъм за данъчни преференции за собственици на нови и екологични автомобили и електромобили.

3.2. Инфраструктура

Ще проектираме и строим скъпоструващата инфраструктура на България – жп линии, магистрали, така че те да са максимално удобни за ползвателя, а не за „асфалтовата мафия“.

Ще създадем Национален фонд за инвестиции в транспортната инфраструктура, който да осигури финансова възможност за продължаване строителството на транспортна инфраструктура и след 2020 г. когато Европейските фондове за тази цел значително ще намалеят.

Ще пренасочим държавните инвестиции към екологичния и нискоенергиен железопътен транспорт. Особено внимание ще отделим на бързата модернизация на жп линията Видин – София – Кулата, с оглед необходимостта на бърза връзка, с голям капацитет за превозване на товарите, пристигащи от Азия на пристанището в Пирея (Гърция), което бе закупено от Китай. Ще възобновим работата по липсващите железопътни връзки с Република Македония.

Ще внедрим съвременните системи за осигуряване на безопасно движение на влаковете, гарантиращи съвместимост с Европейската система за управление на движението на влаковете.

Ще поддържаме и развиваме шосейната мрежа на Република България с главен фокус – безопасността и сигурността на пътуване. Ще въведем съвременна телематична система за управление на трафика.

Ще подобрим качеството на обслужване на всички летища в България и ще изградим довозващи железопътни връзки за интегриране с летищата в Пловдив, Варна и Бургас. Ще създадем бърза връзка за трансфер между Терминал 1 и Терминал 2 на Летище София от типа „People mover“.

Ще довършим изграждането на интегрирана навигационна система по р. Дунав, с увеличение на капацитета на морските пристанища.

3.3. Пътнически транспорт

Ще изградим нова Национална транспортна схема, валидна за железопътния, междуградския автобусен и градския транспорт, гарантираща правото на мобилност на всеки жител на страната. Неин гръбнак на национално ниво ще бъде железопътния транспорт, а на местно – градския електротранспорт, където го има.

Ще стартираме дългия, но крайно необходим процес по интеграция на железопътния, междуградския автобусен и градските видове транспорт на територията на страната, по области и общини.

3.3.1. Железопътен транспорт

Ще извършим пълен и независим одит на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, „БДЖ-Пътнически Превози“ ЕООД, „БДЖ-Товарни Превози“ ЕООД, ДП „Национална Компания Железопътна Инфраструктура“ и ДП „Транспортно Строителство и Възстановяване“.

Ще осигурим нов подвижен състав за пътнически превози, според нуждите и за удобство на пътниците, съобразно поетите, но неизпълнени ангажименти от държавата, съобразно „Договора за обществени услуги“ с „БДЖ-Пътнически Превози“ ЕООД.

Ще увеличим броя влакове по всички направления, по които се наблюдава повишен автомобилен трафик и ще създадем т.нар. „тактов график“ (на еднакъв интервал през целия ден) за обслужване на пътниците по тези направления.

3.3.2. Междуградски автобусен транспорт

Ще въведем ясни и еднакви правила за достъп на лицензирани автобусни превозвачи до конкурси за обществен превоз на пътници с обществен транспорт за цялата страна.

Ще въведем стандарт за качество при обслужването с автобусен транспорт, включително оборудване на автобусите за превоз на пътници с намалена подвижност.

Ще въведем категоризация на автогарите и спирките и ще приемем условия за качество при обслужването на пътници.

3.3.3. Градски транспорт

Ще създадем Национален фонд за инвестиции в градски електротранспорт. Така ще гарантираме и повишим качеството на обслужване на съществуващите тролейбусни системи в градове като Враца, Пазарджик, Хасково, Сливен, Русе и др. Ще осигурим финансова възможност за възстановяване и осъвременяване на тролейбусния транспорт в градове, където той не функционира – Перник, Пловдив, Добрич, Велико Търново, Габрово, Казанлък и др. За по-малките населени места, където не е обосновано изграждането на контактна мрежа, ще подпомогнем закупуването на електробуси.

Ще създадем базови правила за всички електронни системи за таксуване в обществения транспорт, така че да няма пречки за интегрирането на железопътните превози с вътрешноградските обществени превози.

Ще създадем програма, насочена към бизнеса, която да стимулира работещите да използват вътрешноградски и междуградски обществен транспорт, вместо лични автомобили за ежедневни трудови пътувания.

3.3.4. Други

Ще променим законите като ще позволим на общините сами да управляват и контролират трафика на своята територия като създадат оперативно звено по управлението му и местна полиция, която да го контролира.

Ще разработим правила за Споделено пътуване на територията на цялата страна, като нов вид транспортна пазарна услуга, основополагаща се на развитието на съвременните технологии и отговаряща на нуждите на населението за достъпност и мобилност.

3.4. Товарен транспорт

Ще извършим цялостен анализ на сектора за превоз на товари и стоки, с цел провеждане на адекватна държавна политика, насочена в подобряване на условията за търговия и производство, предвиждане на слабите места в инфраструктурата и начините за регулиране на пазара.

Ще намалим вредните емисии от товарния транспорт чрез стимулиране използването на екологичния сухопътен железопътен транспорт, стимулиране на интермодалните превози река – железница, море – железница и увеличаване на таксите за преминаване на тежкотоварни автомобили в транзитно направление, които рушат инфраструктурата.

Чрез прилагането на тази програма ще гарантираме осъвременяването, устойчивостта и конкурентоспособността на сектора, като част от Единния европейски транспортен пазар и ще удовлетворим всички съвременни нужди от мобилност на населението.