Нова Република със искане към Комисията за борба със сивата икономика и контрабандата към 44-тото НС

28 април 2017 • Блог Споделете в Facebook 10

Сигнал към новосформираната Комисия за борба със сивата икономика и контрабандата към 44-тото Народно събрание.

Уважаеми колеги,

Преди повече от две години 43-тото Народно събрание гласува промени в Закона за акцизите и данъчните складове, според които на големите производители на алкохол и цигари трябва да бъдат монтирани измервателни уреди с фискална цел, които да гарантират коректното отчитане на произведените количества и да подпомогнат събирането на данъците. Като първа стъпка следваше Министерство на финансите да поиска нотификация, тоест съгласието на Европейската комисия.
Повече от две години тази стъпка не беше направена.

Монтирането на въпросните уреди ще има силен ефект за намаляване на сивата икономика и контрабандата и по тази причина се надяваме едно от първите действия на новосформираната Комисия да бъде парламентарен контрол на Министъра на финансите и обсъждането на конкретни срокове за изпълнението на закона.
Когато такива текстове от закона не се изпълняват, обществото с основание си задава въпроса има ли държавност и има ли отговорни институции?! Защо големите производители все успяват да избегнат контрола?!

С такива мерки ще се осигурят средства за увеличаване на пенсиите в България.

За ваше улеснение прилагам неизпълнените текстове от Закона за акцизите и данъчните складове:
Текстове от закона за акцизите и данъчните складове.

§ 9а. (Нов – ДВ, бр. 105 от 2014 г. (*)) Данъчно задължените лица, които са длъжни да използват средства за измерване и контрол по чл. 4, т. 55, букви „г“, „к“, „л“ и „п“, се привеждат в съответствие в срок до 6 месеца от постановяване на положително решение на Европейската комисия по процедура по нотификация, предприета от Министерството на финансите.
§ 46. Законът влиза в сила от 1 януари 2015 г., с изключение на:
1. параграф 17 относно чл. 154, ал. 2 и чл. 156, ал. 2, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“;
2. параграф 39, т. 7, буква „б“, т. 9 – 13 и т. 19, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“ и буква „е“ – относно т. 71 – 74, и т. 23, буква „а“ и § 42, т. 11 и 17, които влизат в сила от 1 януари 2014 г.;
3. параграф 34, т. 7, която влиза в сила от 1 януари 2016 г., т. 21, буква „а“ (относно чл. 84, ал. 6, т. 9), която влиза в сила от 1 юли 2015 г., и т. 2, буква „в“, т. 30, 31, 32, 35 и 39 и § 35, които влизат в сила след постановяване на положително решение от Европейската комисия по процедура по нотификация, предприета от Министерството на финансите по реда на Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г., установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество.

С пожелание за достойна работа:
Мартин Димитров
Петър Славов
Методи Андреев